The Human Centered Robotics & Automation
Home » People » Research
Research People
Intelligent Manipulator Zhixuan Wei, Wenrui Zhao, Junguo Lu, Hesheng Wang, li lin, Wei Guo, Junming Jiang, Yinping Lai, XuHao, Jawad Mehmood Butt, Hao Tian, Xinwu Liang
Autonomous Unmanned Aerial Vehicles Adeel Arif, Tang Lv Bang
Coordination Control of Multi-agent Systems Xiao Yu
Flexible Inspection Robot Wenxi Zhang, Hesheng Wang, , , Hao Tian
Logistics Robot Zhe LIU, Hesheng Wang, Kazi Abdul Jamil, James Zhang, Wu Guojing, Gu Chenlan
Life Science Automation Chao Wang, Runxi Zhang, , Zhu Jiawei
Mobile Manipulator Wenrui Zhao, Hesheng Wang, Even, Hao Tian, Weidong Chen
Mobile Robot Yong Wang, Sean Wang, Zhe LIU, Zhixuan Wei, Li Liu, Xie Hongle, Junguo Lu, Hesheng Wang, Jianfei Zhang, Dejun Guo, Kai Chiang, Xiaobin Gao, Weijie Wang, cai ruyuan, Aaron, Gongwen Lan, BEHNAM IRANI, Tian Wei, Zheng Dongliang, Yufan Fang, , Eric, zhaoming, Bowen Song, Xiao Yu, Hanjiang Hu, Zhang Xu, Jingchuan Wang, Weidong Chen
Advanced Mechatronic Control Wenxi Zhang, Xiaobin Gao, Taotao Zhou, Hao Tian
Multi-robot Systems Yong Wang, Zhe LIU, Wang Hanfu, Junguo Lu, Hesheng Wang, Jianjun Ju, Dejun Guo, Fu Xiangyu, Zheng Dongliang, Kazi Abdul Jamil, , Xiao Yu, Zhang Xu, Jingchuan Wang, Weidong Chen
Power Station/Line Inspection Robot Hesheng Wang
Smelting Industry Robot Hesheng Wang, Cao Jin, Wang Yunqing, Yeguo Liao
SLAM Xie Hongle, Guangming Wang
Soft Robotics XU Fan, Hesheng Wang, Jawad Mehmood Butt, Radan Pathan, , Liu Xi, Yuxin Wang
Medical Robotics Hesheng Wang, LIANG Jiaxin, Wei Zhao, Liu Xi, Weidong Chen
Machine Vision Sean Wang, Azam Rafique Memon , Xie Hongle, Guangming Wang, Hesheng Wang, Dejun Guo, Maojiao Cai, Lifei Xu, Gu Jingchen, jiangduofan, Bohan Yang, , Chen Si-Heng, Liupo Zheng, Hangwei Zhu, James Zhang, LIANG Jiaxin, Liu Xi, Weiping Liu, Hanjiang Hu, Xinwu Liang, Lei Hou, Jingchuan Wang
Visual Servoing XU Fan, Adeel Arif, Hesheng Wang, Chen Si-Heng, Zheng Dongliang, Abid Hussain, ABDERRAOUF AMRANI, Wei Zhao, Liu Xi, Yuxin Wang, Hao Tian
Autonomous Driving Xie Hongle, Guangming Wang, James Zhang, Hanjiang Hu, Gu Chenlan
VSLAM Azam Rafique Memon , Xie Hongle, Guangming Wang, Hanjiang Hu
long-term SLAM Xie Hongle, Guangming Wang,